درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس
.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس

 1. پروفسور سید مهدی الوانی (دبیر علمی کنفرانس)  
                              پدر علم مدیریت دولتی ایران  ، دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،
                                                    استاد ممتاز ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی 
2.پروفسور ناصر میرسپاسی ( پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران )
                              استاد دانشگاه علوم و تحقیقات ، دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه واشنگتن دی سی 
3. پروفسور سید محمد اعرابی  -  استاد دانشگاه علامه طباطبایی  - دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران 

4. دکتر حسن دانایی فرد - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  ، دانشیار مدیریت دولتی 
  دکترای مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی تهران 

5. دکتر سید رضا سید جوادین - عضو هیات علمی دانشگاه تهران ، دکترای مدیریت گرایش منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس 

6. دکتر عادل صلواتی - دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

7. دکتر عباس صالح اردستانی -  استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

8. دکتر حبیب الله نجفی هزارجریبی - استادیار و عضو هیات علمی  گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور -
ریاست محترم دانشگاه پیام نور کردکوی 

9. دکتر شاهرخ مکوند حسینی - دانشیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان ، معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان 

10. دکتر سوسن آقاجانبگلو  -  دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ( دبیر کمیته داوران کنفرانس )

11. دکتر فرزاد قاسم زاده - دکترای روابط بین الملل - رییس آکادمی بین الملل علوم گرجستان و نماینده دانشگاه پیام نور در گرجستان 

12. مجید عموزاد خلیلی - دانشجوی دکترای مدیریت دولتی  ( دبیر اجرایی کنفرانس)

 
13.Professor Nigel NicholsoN,London Business School (LBS)                                   

Psychologist in the field of management,organisation,and leadershiP,England

 14.Professor Prasanth Kumar Prasanna,Project Management Pprofessional,Project Management,Institute  U.S.A   

15.Professor Kamran Ahmed ,  Professor of Accounting,Accounting Graduate Research Coordinator College of Arts,Social Sciences and Commerce La Trobe Business School,  Department of Accounting,HU2 211,Melbourne (Bundoora)
  

16.Dr Muhammad Jahangir Ali ,Associate Professor,Seminar Coordinato  College of Arts,Social Sciences and Commerce,La Trobe Business School,Department of Accounting,SS123,Melbourne (Bundoora)


17.Professor Paul Mather,Head  La Trobe Business School,Professor of Financia

 Accounting and Corporate Governance college of Art,Social Sciences and Commerce,
 La Trobe Business School,Department of Accounting,MARB368,Melbourne(Bundoora)


18. Professor Geoffrey L.Crouch,Incoming Editor of the Journal of Travel Research,Professor of Tourism Policy  and Marketing,Fellow- LAST,Fellow CAUTHE,Senior -Fellow-Rimini Center of Economic Analysis. College of Art,Social Sciences and Commerce,La Trobe Business School,Department of Management and Marketing,Martin

Building,Room345,Melbourne(Bundoora)

 19. Dr. Baris  Alpaslan,Faculty of Global Development Institute,Doctora : Economics University of  Manchester,United Kingdom